پیچ شش گوش DIN 558

پیچ شش گوش DIN 558

پیچ شش گوش DIN 561

پیچ شش گوش DIN 561

پیچ شش گوش DIN 564

پیچ شش گوش DIN 564

پیچ شش گوش DIN 601

پیچ شش گوش DIN 601

پیچ شش گوش DIN 609

پیچ شش گوش DIN 609

پیچ شش گوش DIN 931

پیچ شش گوش DIN 931

پیچ شش گوش DIN 933

پیچ شش گوش DIN 933

پیچ شش گوش DIN 960

پیچ شش گوش DIN 960

پیچ شش گوش DIN 6914

پیچ شش گوش DIN 6914

پیچ شش گوش DIN 7968

پیچ شش گوش DIN 7968

پیچ شش گوش DIN 7990

پیچ شش گوش DIN 7990

پیچ شش گوش DIN 7999

پیچ شش گوش DIN 7999

شکل های پیچ های مهره دار          

پیچ های مهره دار شش گوش به دو شکل وجود دارند :

    1- پیچ های مهره دار شش گوش استاندارد   2- پیچ های مهره دار شش گوش سنگین/ پیچهای مهره دار شش گوش ساختاری سنگین

    رزوه این نوع پیچ ها می تواند درشت دنده (یونیفاید) یا دنده ریز باشد. ابعاد قسمت سر پیچ های مهره دار شش گوش سنگین تقزیبا به اندازه 8/1 اینچ بیشتر از محدوده ابعادی پیچ های مهره دار شش گوش استاندارد میباشدو بدین خاطر نیز ناحیه باربری آنها بیشتر است.

پیچ های شش گوش ، معمولترین پیچ های مورد استفاده میباشند. این پیچ ها بطور خیلی مختصر با پیچ های مهره دار شش گوش در قسمت پیچ های مهره دار در همین مقاله مقایسه شده اند. پیچ های ماشینی دارای شکل سر های پایه و استاندارد شده مختلف و متنوعی میباشند. علاوه براین برای سر های مختلف پیچ ها (نظیر چهار سو ،شکاف دار، سر ستاره و غیره ) سیستم های محرک متفاوتی نیز بکار گرفته میشود. به استثنای پیچهای با سر نوع چاکدار، پیچ های با سر شیار دار متقاطع یا چهار سو و پیچ های الن برای بقیه انواع سر ها ، سیستم محرک استانداردی وجود ندارد.  بنابراین قبل از بکار بستن یک پیچ یا سیستم محرک بهتر است بهترین نوع پیچ موجود انتخاب شود. به استثنای پیچ های شش گوش، تمامی پیچ های ماشینی وقتی از بالا به آن نگاه میشود به شکل مدور دیده می شود.